Logistiikan ketterä kumppani

Mailia Group Oy

Liiketapaperiaatteet

MAILIA GROUP -KONSERNI

Eettiset liiketapaperiaatteet
Code of Conduct

Alkusanat

Logistiikka-alan toiminta perustuu luottamukseen ja asiantuntemukseen. Yhdessä sovitut liiketoimintaperiaatteet ja eettiset toimintatapamme varmistavat liiketoimiemme vastuullisuuden ja kestävyyden. Näin luomme samalla pohjan yhtiön menestykselle.

Jatkuvan kehityksen kautta tarjoamme alan parhaita asiakas- ja henkilöstökokemuksia. Teemme kaikki joka päivä niin pieniä kuin suuria valintoja. Kun noudatamme etukäteen yhdessä määritettyjä periaatteita, pystymme varmistamaan, että konsernimme yritysten hyvä maine pysyy ja vahvistuu.

Kaikki Mailia Group -konsernin työntekijät sitoutuvat noudattamaan näissä toimintaohjeissa määritettyjä periaatteita. Lisäksi edellytämme, että myös liiketoimintakumppanimme toimivat yhteiskuntavastuun osalta samoin. Me koulutamme työntekijöitämme mm. kilpailu- ja rahanpesulain sekä tietosuojalainsäädännön sisällöstä, että korruption torjunnasta ja näistä on laadittu sisäiset ohjeet.

Säännöt ja yhteiset periaatteet ovat yhä tärkeämpiä yhtiön kasvun ja laajentumisen vuoksi. Yhteistyökumppaneiltamme ja sidosryhmiltämme edellytetään myös sitoutumista näihin sääntöihin tai vastaavanlaisiin yleisesti hyväksyttyihin eettisiin liiketapaperiaatteisiin.

Pelisäännöt

Mailia Group on sitoutunut noudattamaan kaikkia voimassa olevia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä. Yksityisyyden suojaa, lahjontaa ja muun korruption torjuntaa, kilpailua ja työturvallisuutta koskevat lait ovat keskeisiä toiminnassamme. Mailia Group kohtelee kaikkia tasavertaisesti. Kunnioitamme kaikkien ihmisarvoa, yksityisyyttä sekä uskonnon- ja omantunnonvapautta. Palkkaus ja urakehitys perustuvat työtekijän taitoihin, pätevyyksiin ja saavutuksiin. Odotamme kaikkien käyttäytyvän ammattimaisesti sekä kunnioittavan kollegoitaan ja liikekumppaneitaan niin työpaikalla kuin sosiaalisessa mediassa. Emme hyväksy syrjintää, häirintää, loukkauksia, uhkailua tai väkivaltaa missään muodossa. Työntekijöiden tulee toimia tavalla, josta ei aiheudu haittaa Mailia Groupin maineelle.

Kunnioitamme työntekijöidemme yhdistymisvapautta ja oikeutta ammatilliseen järjestäytymiseen. Ammattiliittoon tai -yhdistykseen liittyminen on työntekijän oma henkilökohtainen päätös. Työntekijöiden on kuitenkin toimittava myös näissä kokouksissa Mailia Groupin toimintaohjeiden mukaisesti. Mailia Group edistää tavoitteellista työilmapiiriä, jossa tuetaan työntekijöitä ja painotetaan yhteistyötä. Voimme käydä avointa ja rakentavaa vuoropuhelua kaikesta työhön liittyvästä sekä työntekijät pystyvät tarvittaessa siirtämään asian eteenpäin esimiehensä esimiehelle.

Kaikki tiedot, jotka Mailia Group saa sopimus- tai liikekumppaneiltaan tai muilta liiketutuilta ja jotka eivät ole yleisessä tiedossa, ovat luottamuksellisia. Mailia Groupin johtajien ja työntekijöiden henkilötiedot ovat myös luottamuksellisia. Keräämme, käsittelemme sekä suojaamme henkilötietoja noudattamalla voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Ryhdymme asianmukaisiin toimiin varmistaaksemme datan ja tietojen tarkkuuden, turvallisuuden ja salassapidon. Mailia Group suojelee henkilötietoja väärinkäytöltä, sopimattomalta tai laittomalta luovutukselta ja varkaudelta. Odotamme, että yhtiön johtajat ja työntekijät suojelevat yhtiön kaikkia resursseja, niin aineellisia kuin tuotemerkkien kaltaisia aineettomia omaisuuksia. Yhtiön resurssit ovat käytettävissä tehokkaasti ja rehellisesti vain laillisiin liiketoimintatarkoituksiin.

Eturistiriitatilanteet on estettävä. Eturistiriita on seuraus tilanteesta, jossa työntekijän oma henkilökohtainen etu, palkkio tai suhteet voi vaikuttaa sekä vaikeuttaa työntekoa ja päätösten tekemistä Mailia Groupin parhaaksi. Eturistiriitatilanteen syntyessä tai sen vaarasta syntyä, on ilmoitettava viiveettä ja avoimesti sisäisesti Mailia Groupissa. Mahdollinen tai todellinen tilanne arvioidaan sekä asianmukaisista toimista päätetään ja tarvittaessa niihin ryhdytään.

  1. Liikesopimuksen neuvottelu tai solmiminen Mailia Groupin puolesta, jos sopimuksen toinen osapuoli liittyy työntekijään itseensä tai hänen lähipiiriinsä.
  2. Omistusosuuden osto tai hallinta yrityksestä, joka on Mailia Groupin nykyinen tai mahdollinen toimittaja, kilpailija tai asiakas (merkityksettömät osuudet, joihin ei liity mahdollisuutta vaikuttaa yrityksen toimintaan ei liity tähän).
  3. Palkan tai muun tulon saaminen Mailia Groupin nykyiseltä tai mahdolliselta kilpailijalta, asiakkaalta tai toimittajalta.

Mailia Group ei hyväksy lahjuksia tai laittomia maksuja miltään taholta. Emme lupaa tai maksa lahjuksia tai laittomia maksuja viranomaisille tai muille osapuolille, emmekä neuvo tai kehota ketään tarjoamaan tai hyväksymään niitä. Puutumme havaitsemiimme väärinkäytöksiin. Mailia Groupin liiketoiminnassa on hyväksyttyä satunnaiset avoimesti ja asianmukaisesti ilmoitetut arvoltaan vähäiset vieraanvaraisuuden osoitukset sekä lahjojen antamiset ja saamiset, jotka eivät luo tai joiden ei koeta luovan odotuksia vastavuoroisuudesta.

  1. Mailia Group maksaa aina työntekijöidensä liikematkat ja majoituksen.
  2. Mailia Groupin johto päättää kaikista Mailia Groupin sponsoroinneista ja lahjoituksista.

Mailia Group edistää reilua kilpailua ja noudattaa kaikkia voimassa olevia kilpailulainsäädännön sääntöjä ja määräyksiä.

Mailia Group ei hyväksy mitään rikolliseen toimintaan liittyviä toimia, joilla peitetään rahan alkuperä, eli rahanpesua. Emme myöskään hyväksy terrorismin rahoittamista.

Mailia Group ei hyväksy petollisia toimia missään muodossa. Kuten esimerkiksi tahallisesti harhaanjohtavat tai muut epäreilut keinot perusteettoman tai laittoman taloudellisen edun saavuttamiseksi tai tahallisesti väärin esitettyjä tietoja, jotka vaikuttavat tilinpäätökseen.

Rahojen tai varojen väärinkäyttö tai kavallus, varkaus, tilinpäätöksen vääristäminen, tietojen ja laitteiden sopimaton käyttö, tuhoaminen tai poistaminen sekä lain, määräysten tai yhtiön toimintatapojen rikkomuksista ilmoittamatta jättäminen on ehdottomasti kiellettyä.

Mailia Groupin mediasuhteista huolehtivat erikseen nimetyt henkilöt. Viestimme läpinäkyvästi, ja tarkasti. Markkinoinnissa on ilmoitettava totuudenmukaisesti ja selkeästi palvelu, tuote, hinta sekä muut tiedot. Harhaanjohtavia ilmaisuja ei saa käyttää.

Mailia Groupin Eettisten liiketapaperiaatteiden, käytäntöjen ja toimintatapojen tai lakien ja määräysten rikkomisesta voi seurata kurinpitotoimia ja jopa työsuhteen päättäminen. Mahdolliset kurinpitotoimet ovat aina suhteessa rikkomukseen, kohtuullisia sekä voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisia. Lakien ja määräysten rikkomisesta voi seurata siviili- tai rikoskanne.

Whistleblowing-kanavassa voi ilmoittaa nimettömänä ja luottamuksellisesti epäillystä väärinkäytöksestä. Mikäli työntekijä epäilee väärinkäytöstä, kannustetaan häntä ensisijaisesti ottamaan yhteyttä omaan esimieheen.

Mailia Group Oy

Pihatörmä 1 A 3. kerros
02240 Espoo


Laskutustiedot Mailia Group Oy

Mailia Group Oy
3204364-6
Verkkolaskuosoite: 003732043646
Operaattori: Maventa 003721291126

Laskutustiedot Mailia Oy

Mailia Oy
2738638-8
Verkkolaskuosoite: 003727386388
Operaattori: Maventa 003721291126

Laskutustiedot Benevan Oy

Benevan Oy
3208709-1
Verkkolaskuosoite: 003732087091
Operaattori: Maventa 003721291126

Laskutustiedot Mailia Palvelut Oy

Mailia Palvelut Oy
3331811-1
Verkkolaskuosoite: 003733318111
Operaattori Maventa: 003721291126

Laskutustiedot Mailia Pro Oy

Mailia Pro Oy
3307086-5
Verkkolaskuosoite: 003733070865
Operaattori: Maventa 003721291126

Copyright Malia Group Oy 2021 -. Oikeudet muutoksiin pidetään.